چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

عاشق، جهان را آن گونه که ‏می‌پسندد، باز تعریف می‌کند.‏


اهل کاشانم،...
دوست دارم همه ی عمرم دانشجو بمانم،
کامل نیستم، بلکه کاملا انسانم و هیچ امر انسانی با من بیگانه نیست.
برای خودم خوشبختی را در دیدن چیزهای کوچک تعریف میکنم.
سعی میکنم که با بودنم دنیا را به جای بهتر و زیباتری برای زندگی تبدیل کنم،
سعی میکنم زندگیم رو (زیاد) جدی نگیرم،
و سعی میکنم شبیه حرفهایم باشم،...