چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

آب چشمه‌ی خنک، دیگه نمی‌خوای بخوری؟!

اهل کاشانم،...
دوست دارم همه ی عمرم دانشجو بمانم،
کامل نیستم، بلکه کاملا انسانم و هیچ امر انسانی با من بیگانه نیست.
برای خودم خوشبختی را در دیدن چیزهای کوچک تعریف میکنم.
سعی میکنم که با بودنم دنیا را به جای بهتر و زیباتری برای زندگی تبدیل کنم،
سعی میکنم زندگیم رو (زیاد) جدی نگیرم،
و سعی میکنم شبیه حرفهایم باشم،...